Selectează o Pagină

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Proiect „Îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii manageriale pentru un IMM ce dezvoltă proiecte de cercetare-dezvoltare”

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

SCREAM SRL

SC Scream SRL, cu sediul în localitatea Baia Mare, judeţul Maramures, implementeaza in perioada 20.12.2013-19.12.2015 , proiectul „Imbunatatirea competitivitatii si capacitatii manageriale pentru un IMM ce dezvolta proiecte de cercetare-dezvoltare”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, in calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 „“ „žTehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Valoarea totală a proiectului este de 1.326.312,29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 748.024,68 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Baia Mare, jud. Maramures pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al acestui proiect este creşterea eficienţei societăţii Scream SRL folosind sisteme software integrate pentru realizarea procesului de producţie, pentru îmbunătăţirea activităţii de furnizare servicii şi produce, pentru sprijinirea deciziilor manageriale şi nu în ultimul rând sprijinirea inovării, segment important al activităţii societăţii.

Obiectivele specifice
– Creşterea productivităţii echipei existente în producţia de software prin realizarea unei relaţionări mai bune a tuturor membrilor echipei de cercetare-dezvoltare cu echipa dezvoltare software indiferent de tehnologia folosită de membrii echipei, fapt ce va genera o creştere a productivităţii şi calităţi.
– Reducerea costurilor pentru integrarea unor noi membri în segmentul de producţie software, prin accesul facil la celelalte resurse, baze de cunoştinţe, analiza codului, etc.
– Dezvoltarea segmentelor de activitate: vânzări, servicii IT asociate, distribuţie ce până în acest moment nu au fost exploatate deşi există cerere în acest sens din partea clienţilor, sau există resurse în cadrul firmei cum ar fi aplicaţii specifice pentru magazinele online, respectiv resurse umane pentru realizarea vânzării şi furnizării de servicii.
– Îmbunătăţirea relaţiei cu clienţi existenţi şi pentru care există un cost mare în realizarea unei relaţionări de calitate şi dificultate în gestionarea istoricului colaborării pe perioade mari de timp.
– Îmbunătăţirea managementului proiectelor de producţie software, element esenţial în asigurarea durabilităţii produselor şi îmbunătăţirea ciclului de viaţă a acestora.
– Asigurarea unui management la nivelul companiei bazat pe o analiză obiectivă şi în timp real a activităţii companiei.
– Reducerea costurilor pentru managementul clienţilor şi realizarea vânzărilor.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume: Cosmin Sabo
Tel./Fax: 0362 802 022
E-mail: office@scream.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României

Achizitie ERP CRM BI

Valoarea totala estimata fără TVA:     722.861,22

Moneda:                                                             ron

Defalcarea valorii estimate:

 

Licenţă ERP.                                                             133.308,18 ron fara TVA

Licenţă CRM                                                                43.526,55 ron fara TVA

Licenţă BI                                                                    36.484,34 ron fara TVA

Servicii implementare ERP                                       284.330,15 ron fara TVA

Servicii implementare CRM                                      112.606,00 ron fara TVA

Servicii implementare BI                                              67.563,60 ron fara TVA

Instruire personal pentru utilizare ERP                        19.706,05 ron fara TVA

Instruire personal pentru utilizare CRM                       14.075,75 ron fara TVA

Instruire personal pentru utilizare BI                           11.260,60 ron fara TVA

 

 1. Informaţii introductive:

 

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia de servicii şi produse, pentru proiectul denumit

„Îmbunătăţirea competitivităţii şi capacitaţii manageriale pentru un IMM ce dezvoltă proiecte de cercetare-dezvoltare”

prin procedura cerere de ofertă, ce se va finaliza prin încheierea de contract.

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

 

 1. Lista produselor si serviciilor solicitate:
  1. Tipul produselor si serviciilor ce se doresc a fi achiziţionate:
 • Licenţă ERP
 • Licenţă CRM
 • Licenţă BI
 • Servicii implementare sistem ERP
 • Servicii implementare sistem CRM
 • Servicii implementare sistem BI
 • Instruire personal pentru utilizare sistem ERP
 • Instruire personal pentru utilizare sistem CRM
 • Instruire personal pentru utilizare sistem BI
  1. adresa autorităţii contractante: SC SCREAM SRL oraş Baia Mare, Str. Petofi Sandor, nr. 7A, ap. 1, jud. Maramureş

 

 1. Cantitatea exactă a serviciilor/ produselor/ lucrarilor ce vor fi achiziţionate pe durata intregului contract:
Denumire Produs achiziţionat Cantitate Cod CPV

 

Licenţă ERP 1 buc 48451000-4
Servicii Implementare ERP 1 buc 72212451-5
Instruire ERP 1 buc 80500000-9
Licenţă CRM 1 buc 48445000-9
Servicii Implementare CRM 1 buc 72212445-0
Instruire CRM 1 buc 80500000-9
Licenţă BI 1 buc 48482000-0
Servicii Implementare BI 1 buc 72212482-1
Instruire BI 1 buc 80500000-9
 1. Domeniul de utilizare:

 

Componente software se vor achiziţiona pentru creşterea eficienţei societăţii Scream SRL folosind sisteme software integrate pentru realizarea procesului de producţie, pentru îmbunătăţirea activităţii de furnizare servicii şi produse, pentru sprijinirea deciziilor manageriale şi nu în ultimul rând sprijinirea inovării, segment important al activităţii societăţii.

 

 1. Caracteristici tehnice obligatorii minimale:

 

Sistemul ERP este o soluţie complexa de planificare a resurselor întreprinderii, ce permite desfăşurarea de activităţi în diferite locaţii prin standardizarea proceselor, asigurând vizibilitate în cadrul organizaţiei şi contribuind la simplificarea procesului de conformitate.

 

Întrucât firma Scream SRL a dezvoltat sisteme software bazate pe conceptul 3-tier, eBibliophil şi Sistem de Tranzacţionare Bursieră, considerăm imperativ necesar ca sistemul ERP să fie construit pe această arhitectură (3-tier) ce asigură scalabilitate şi interoperabilitate cu alte sisteme din interiorul firmei Scream SRL.

Arhitectura sistemului

 

Accesul la sistemul ERP trebuie să fie asigurat printr-un browser web (canal SSL), minim de tip web 2.

Sistemul trebuie să fie conectat la un server de baze de date cu scalare şi replicare în timp real, astfel încât să poată asigura situaţiile de disaster recovery.

În cadrul prezentului proiect sunt prevăzute echipamente de tip data center, ce sunt prevăzute pentru rularea în condiţii de siguranţă a sistemului ERP, iar sistemul ERP trebuie să suporte mecanisme specifice pentru clustering.

Modulele sistemului integrat vor fi accesibile prin serverul Web. Accesul se va face prin SSL + Certificat Client importat în Browser. Pentru utilizatorii externi/internet acest acces se va face printr-un firewall.

Accesul la sistem să fie realizat exclusiv prin conexiuni SSL + Client Certificate authentication (configurat si importat in browser si server) şi să permită un proces de autentificare prin implementare one time password conform RFC4226 (folosit şi de Google).

Sistemul va permite introducerea si validarea datelor on-line, pentru fiecare funcţie de intrare a sistemului la nivelul interfeţei web şi la nivel de server.

Toate mesajele generate de sistem trebuie să fie explicite, în limba română.

Sistemul trebuie sa permită beneficiarului adăugarea de câmpuri noi, să alerteze utilizatorii la apariţia de evenimente neobişnuite (introducerea de date eronate sau neverosimile, operaţii greşite sau sa nu permită efectuarea de operaţii atunci când nu sunt îndeplinite toate condiţiile necesare).

Întrucât firma Scream SRL, realizează dezvoltarea de produse software, doreşte să poată realiza dezvoltări proprii prin instrumente de dezvoltare şi personalizare integrate în sistemul ERP furnizat, de exemplu modificarea fluxurilor de lucru, aspectului interfeţei prin modificarea informaţiilor furnizate sau adăugarea de informaţii, realizarea de noi elemente în aplicaţia ERP, aceste mecanisme permiţând integrarea cu sistemul integrat de bibliotecă, eBibliophil, dezvoltat de firma Scream SRL.

Pentru reducerea costurilor de dezvoltare ulterioară a aplicaţiei, firma Scream, doreşte să beneficieze atât de instruire în utilizarea sistemului ERP, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea şi personalizarea sistemului ERP.

Pentru reducerea costurilor de întreţinere şi dezvoltare după perioada de contractare, sistemul trebuie să permită accesul la codul sursa al componentelor principale şi sa permită modificările ulterioare de către beneficiar sau de către subcontractanţii Scream SRL.

Pentru vizualizarea şi gestionarea surselor sistemului ERP, furnizorul va integra toate informaţiile necesare în aplicaţia de producţie a firmei Scream SRL.

Pentru a reduce costurile ulterioare de întreţinere, sistemul trebuie să ruleze pe sisteme de operare securizate de tip open source, gen Linux.

Pentru asigurarea securităţii accesului la informaţie, sistemul se va integra cu un server securizat pentru a stocarea şi gestionarea fluxurilor de documente din firmă.

Înregistrarea unui document primar o singură dată într-unul dintre modulele ERP şi

preluarea informaţiei până la documentele de sinteză contabilă.

Suport de internaţionalizare a sistemului ERP pentru extinderea activităţii firmei şi relaţionarea corespunzătoare cu clienţii şi pe alte pieţe. Fiecare utilizator din sistem poate să folosească în funcţie de necesităţi o anumită limbă.

Aplicaţia trebuie să conţină toate modulele integrate într-un ansamblu, care foloseşte aceeaşi baza de date şi este capabilă să realizeze automatizarea proceselor atât financiar, cât şi operaţional şi să ofere suport informaţional pentru analize financiare şi luarea deciziilor.

Furnizorul va permite accesul neîngrădit la structura şi conţinutul bazei de date a sistemului ERP pentru beneficiar sau subcontractanţii Scream SRL.

Sistemul ERP trebuie să permită gestionarea independentă a mai multor companii dacă acest lucru se impune la un moment dat, fiecare companie putând fi configurată independent.

Furnizorul sistemului ERP trebuie să permită replicarea sistemului ERP de către beneficiar, fără costuri suplimentare, dacă acest lucru se impune la un moment dat.

Sistemul ERP trebuie să furnizeze mecanisme API pentru conectivitate cu sisteme interne şi/sau externe companiei, astfel încât să se poată defini şi dezvolta module specifice de B2B.

Pentru fiecare modul, accesul la sistemul ERP se va face pe bază de utilizator şi parolă, iar drepturile de lucru în module vor fi personalizate pentru fiecare utilizator în parte.

Managementul personalului companiei este un element esenţial din punct de vedere managerial. De aceea sistemul ERP trebuie să conţină instrumentele de gestionare a informaţiilor despre angajaţi, mecanismul de pontaj al orelor de lucru pe proiecte sau în cadrul firmei, mecanisme de evaluare.

Numărul de utilizatori interni şi externi ai sistemului nu are impuneri prin forma de licenţiere.

Accesul la informaţii relevante care să arate arate istoricul modificărilor fiecărui document.

Posibilitatea de monitorizare a integrată a tuturor operaţiunilor realizate pe documente pentru personalul subordonat, inclusiv versionarea.

Pentru asigurarea scalabilităţii, sistemul trebuie să permită instalarea altor module integrate în sistem din interfaţa de administrare.

Suport de internaţionalizare a sistemului ERP pentru extinderea activităţii firmei şi relaţionarea corespunzătoare cu clienţii şi pe alte pieţe. Fiecare utilizator din sistem poate să folosească în funcţie de necesităţi o anumită limbă.

 

Sistemul ERP sprijină întreaga activitate şi va permite şi utilizarea următoarelor module integrate:

Contabilitate financiară

În domeniul contabilităţii financiare, soluţia asigură accesul la informaţie, în timp real, crescând eficienţa departamentului financiar al societăţii.

Soluţia pune la dispoziţia beneficiarului paleta completă de funcţionalităţi de contabilitate financiară. Printre principalele funcţionalităţi, pot fi menţionate următoarele:

 • Balanţa contabilă
 • Registrul de profit şi pierderi şi alte registre
 • Cartea mare
 • Conturi credite
 • Conturi debite
 • Contabilitatea mijloacelor fixe
 • Contabilitatea operaţiunilor bancare
 • Contabilitatea impozitelor şi taxelor
 • Fişe sintetice şi analitice

 

Pentru asigurarea unui flux de lucru cât mai eficient în departamentul contabil, este necesar ca acest modul să fie interconectat cu sistemul de gestiune a documentelor companiei astfel încât în baza intrărilor de documente să se poată genera automat înregistrările contabile şi asigurarea mecanismelor necesare pentru evitarea dublei înregistrări.

Accesul pentru interconectarea intrărilor de documente din firmă şi modulul de contabilitate trebuie să permită definirea accesului şi a tipului de acces pentru fiecare utilizator.

Pentru evitarea scurgerii de informaţii din firmă sistemul de management a documentelor contabile, dar nu numai, trebuie să asigure mecanisme de informare asupra persoanelor care au accesat un anumit document.

Sistemul de conturi, trebuie să permită personalizarea acestora în funcţie de necesităţile companiei, să permită construcţia de conturi analitice astfel încât să se poată gestiona proiecte, centre de cost, etc., respectiv trebuie să definească perioade specifice sistemului contabil şi operaţiuni automate cum sunt cele pentru conturile TVA, închideri de conturi de venituri şi cheltuieli, etc..

Sistemul trebuie să integreze funcţionalităţi de lucru cu valute distincte şi corelarea acestora valoarea în moneda naţională la data emiterii documentului.

Plata la una sau mai multe facturi, parţială sau totală.

Asociere între documentele intrate în firmă prin managementul documentelor, factură şi plată, cu corectarea asocierii, dacă s-a greşit.

Pentru o factură plătită sistemul nu trebuie să permită realizarea altor plăţi.

Transmiterea automată prin email, către client de informaţii (înştiinţări de plată, solduri, note de comandă, etc.).

De asemeni, sistemul ERP trebuie să integreze elemente specifice pentru gestiunea extraselor de cont bancar, plăţi şi încasări prin bancă sau numerar, generare de chitanţe şi facturi, foi de vărsământ, registru de casă, etc. cu generarea automată a înregistrărilor contabile.

Furnizarea de informaţii despre proiecţia încasărilor şi plăţilor.

Să asigure instrumentele necesare de asigurare a controlului contabil, respectiv al documentelor prin definirea nivelului de acces.

 

Managementul centrelor de cost

Soluţia ERP permite monitorizarea şi controlul informaţiilor referitoare la performanţele companiei, într-un mediu complet integrat cu tranzacţiile şi operaţiunile în cadrul întregii organizaţii.

Contabilitatea menţine un set complet, corect şi auditat de registre pentru raportarea legală, informarea managementului şi ca sursă de informaţii pentru aplicaţiile analitice, permiţând companiei să aibă un control strict asupra profitabilităţii.

Soluţia asigură cel puţin următoarele aspecte:

 • Managementul centrelor de cost
 • Managementul centrelor de profit
 • Managementul costurilor pe proiecte
 • Managementul comenzilor interne

 

Vânzări şi distribuţie

 

Modulul de vânzări va avea configurarea necesară pentru a permite gestiunea contractelor şi a comenzilor, precum şi gestiunea livrărilor şi a facturilor. Este esenţială gestiunea acestor activităţi în  ERP, pentru a se asigura generarea automată a documentelor finale în modulele de contabilitate financiară şi de gestiune.

Posibilitatea definirii contractelor de prestari servicii cu recurenţă predefinită şi posibilitatea automatizării facturării.

De asemenea, întrucât firma Scream SRL este orientată prin produsele sale către internet, este necesară existenţa în sistemul ERP a modulului de magazine online necesar vânzării de produse prin intermediul internet.

Utilizatorii pentru sistemul de magazine online vor avea preţuri personalizate individual.

Transmiterea de notificări către client când produsul ajunge în stoc sau în cazul modificării de preţ.

Integrarea modului de magazine online cu produsul eBibliophil.

Posibilitatea definirii fără restricţii de noi magazine.

Pentru zona de management a vânzărilor, este necesar ca aplicaţia ERP să integreze mecanisme de vizualizare în format GIS a informaţiilor ce ţin de modulul de vânzări în funcţie de necesităţi.

Pentru zona de distribuţie, sistemul GIS trebuie să integreze elementele specifice de vizualizare a traseelor maşinilor şi calculul distanţelor.

Calculul majorărilor în cazul întârzierilor la plată.

Evidenţa produselor vândute cu evidenţierea seriilor unice de produs.

Mecanism integrat de realizare a vânzărilor şi înregistrare prin casele de marcat.

Posibilitatea definirii arborescente a structurii de produse.

Posibilitatea de acordare de reduceri de preţuri în funcţie de diverse criterii relevante pentru beneficiar.

Definirea de promoţii pentru intervale de timp.

Definirea de limite de credit şi monitorizarea întârzierilor la plată.

Preluarea de comenzi în regim automatizat prin intermediul API existent în ERP.

Soluţia trebuie să asigure cel puţin următoarele:

 • Managementul cererilor şi comenzilor
 • Managementul contractelor
 • Număr nelimitat de magazine online cu preluare informaţii, direct în sistemul ERP
 • Facturarea
 • Livrarea
 • Rapoarte de vânzări
 • Rapoarte despre clienţi si reprezentanţi vânzări

 

Gestiunea relaţiilor cu clienţii:

 

 • Gestiunea clienţilor potenţiali
 • Gestiunea activităţilor de vânzări (contacte, maiuri, prezentări, etc.)
 • Generare comenzi/ contracte din activitatea de vânzări
 • Analize indicatori de performanţă

Gestiunea contractelor cu clienţii în toate aspecte lor: termene, valori, management de proiect, managementul problemelor semnalate de clienţi.

Posibilitatea segmentării clienţilor în funcţie de atribuirea unor calificative de interes.

Mecanisme de gestiune a tuturor aspectelor legate de service-ul produselor vândute bazate pe termen de garanţie, documente de intrare-ieşire.

Gestionarea evenimentelor realizate de firmă în relaţia cu clienţii.

Transmiterea în format electronic a facturilor şi arhivarea acestora.

Definirea limitelor de credit pentru fiecare client în parte.

Evidenţierea pe fişa de lucru a angajaţilor a activităţii de service.

Posibilitatea ca un client sa fie definit fără dublarea datelor ca furnizor.

Mecanisme de marketing pentru realizarea de campanii de email integrat in sistemul ERP cu posibilitatea transmiterii de emailuri personalizate în funcţie de informaţiile stocate despre clienţi sau potenţiali clienţi în bazele de date.

Posibilitatea trimiterii de SMS-uri pentru îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii.

 

Gestiunea aprovizionării şi a stocurilor

 

Modulul de aprovizionare se va implementa în configuraţia necesară, care să asigure funcţia integrată de administrare a procesului logistic în cadrul fluxurilor de afaceri ale companiei. Această configuraţie trebuie să includă fără să se limiteze şi la fluxurile specifice achiziţiei şi distribuţiei de carte prin produsul eBibliophil, dezvoltat de compania Scream SRL.

În cele ce urmează vom face o enumerare a funcţionalităţilor principale necesare modulului.

Aplicaţia trebuie să definească modalităţi de lucru şi scenarii preconfigurate din cadrul gestiunii materialelor care să ajute compania să transforme procesul logistic dintr-o serie de activităţi separate, într-un sistem integrat şi unitar, colaborativ de procese între clienţi, parteneri şi furnizori.

Pentru această zonă a aplicaţiei este necesară existenţa nomenclatoarelor de furnizori, produse, centre de cost şi alte nomenclatoare necesare în relaţia cu celelalte module.

Modulul trebuie să permită administrarea stocurilor de materii prime, materiale, mărfuri, produse finite pe o structură de acces a utilizatorilor definită printr-un modul de management al accesului.

Aprovizionarea trebuie să permită administrarea şi realizarea eficientă a comenzilor de aprovizionare, integrate în întregul proces logistic.

Managementul inventarului permite companiei să administreze stocurile şi inventarele într-un mediu operativ integrat.

Aprovizionarea cu materiale trebuie să permită şi definirea de valori minime de stoc cu realizarea automată de alerte în cazul în care acestea scad sub o anumită valoare.

Acest modul trebuie să permită preluarea de la furnizori, pe un flux automatizat, a informaţiilor legate de produse, stocuri, preţuri, etc. inclusiv să permită beneficiarului personalizări şi dezvoltări ulterioare în funcţie de necesităţile apărute pe piaţă.

Posibilitatea urmăririi variaţiilor de preţ pentru ofertele interne şi externe.

Posibilitatea generării de comenzi automate de aprovizionare în baza comenzilor introduse în catalogul online, clientul primind informaţia de preţ în funcţie de listele de preţuri de la furnizor şi a adaosului comercial stabilit.

Modulul va avea mecanisme de codificare a produselor pentru identificarea unică indiferent de furnizor, realizarea de reţete, generarea de operaţiuni cum de tipul analiza costurilor, recepţii, retur şi calculul stocurilor în funcţie de diverse criterii.

Modulul va opera stocurile după metoda preţului mediu de stoc, legal acceptată de legislaţia în vigoare.

Posibilitatea de gestionare a stocului folosind part number sau număr de serie al produsului, cod de bare sau coduri de furnizori.

Sistemul trebuie să integreze funcţionalităţi de lucru cu valute distincte, având inclusiv evidenţa preţurilor de producţie, de înregistrare, de vânzare, sau orice alt preţ legat de produsele puse pe piaţă pe care beneficiarul îl va considera necesar.

Soluţia trebuie să asigure următoarele procese:

 • Planificarea necesarului/ referate de necesitate
 • Rezervări pentru comanda
 • Procesarea comenzilor de aprovizionare
 • Intrarea materialelor si verificarea facturilor
 • Administrarea contractelor
 • Realizarea inventarelor
 • Interogări şi raportări din interfaţa ERP privind stocurile după categorii, organizaţii, locaţii etc.

 

Rapoarte/analize

Modulele prezentate trebuie să fie însoţite de un număr de rapoarte şi instrumente de interogare predefinite pentru realizarea de analize complexe pe informaţiile specifice modulului respectiv.

Modulul de management al centrelor de cost trebuie să permită vizualizarea de rapoarte integrate de business adaptate cerinţelor specifice, în acest sens integrarea specifică cu produsul eBibliophil este un exemplu cert de definire în funcţie de centrele de cost.

 

Sistem BI (Business Intelligence) – Sistem de raportare avansată şi analiză de business

Este soluţia pentru raportarea avansată de management şi pentru realizarea analizei de business atât pentru existent cât şi ca proiecţie. Aceasta componenta presupune implementarea unei soluţii informatice specializate pentru analiza si raportarea datelor, bazata pe BI.

Aceasta componenta presupune şi:

 • Un sistem de colectare, extragere si agregare a datelor din sistemele existente (sistemul ERP si alte sisteme existente în cadrul companiei) în baza căruia să putem genera noi analize bazate pe necesităţile, ce sunt într-o schimbare continuă.
 • Analizele rezultate trebuie să poată fi personalizate şi să furnizeze elemente moderne de vizualizare a informaţiilor statistice, rapoarte interactive, generări automate de rapoarte, etc.
 • Un panou de bord, cuprinzând informaţii despre indicatorii majori de performanţă ai companiei, care se va conecta la sursele de date existente (sistemul ERP şi alte surse de date, şi va funcţiona in timp real).
 • Posibilitatea de a personaliza tabloul de bord.
 • Mecanisme de export a rapoartelor/informaţiilor rezultate în formate de tip xls, pdf, etc.

 

Sistemul trebuie să asigure posibilitatea realizării unor instrumente avansate de management, de tipul scenariilor de business pentru previzionare, care să permită rularea de simulări bazate pe datele operaţionale reale ale companie.

Este necesar a fi configurat pentru a pune la dispoziţia top managementului instrumente de urmărire, analiză şi optimizare a profitabilităţii pe proiecte, divizii, linii de business sau agregate la nivel de companie.

 

Sistemul CRM

Soluţia CRM este soluţia dedicata pentru gestiunea proceselor complexe de vânzări şi suport Sistemul CRM acoperă următoarele arii funcţionale majore:

 • Gestionarea activităţii de vânzări
 • Gestionarea activităţii de marketing
 • Suportul oferit către clienţi
 • Call-Center

 

Sistemul CRM  este un sistem  care desfăşoară procese de vânzări complexe, care presupun interacţiuni multiple cu clienţii şi gestionarea unui portofoliu extins de lead-uri şi oportunităţi.

În condiţiile expansiunii extrem de puternice a echipamentelor de tip Android, iOS şi a mobilităţii necesare într-o companie dinamică, existenţa uneia sau mai multor aplicaţii prin intermediul căreia(-rora) sistemul ERP să asigure suport de vânzări pentru echipamentele cu astfel de sisteme de operare este imperios necesară.

De asemenea, în cadrul sistemului CRM pot fi gestionate activităţile de suport şi service IT, preluarea comenzilor sau a altor cereri, în cadrul contractelor de service şi mentenanţă existente în cadrul societăţii. Prin această funcţionalitate se asigură un istoric şi o trasabilitate completă pentru toate activităţile de suport desfăşurate şi programate pentru fiecare client.

Existenţa unui modul integrat ERP de B2B în baza cărora clienţii să poată beneficia de informaţii în timp real în relaţionarea cu Scream SRL, să poată trimite comenzi, să vizualizeze istoricul comenzilor şi facturilor, să poată depune tichete, etc.

Posibilitate de definire de derulare a campaniilor de promovare prin email intergrat în cadrul aplicaţiei ERP.

Soluţia CRM aduce un beneficiu important la nivelul costurilor şi al funcţionalităţii, prin faptul ca permite implementarea la nivelul engine-ului de aplicaţie, costul licenţelor putând fi optimizat prin definirea utilizatorilor ERP ca şi utilizatori de CRM. Acest lucru este posibil doar în cazul în care utilizatorii coincid în ambele aplicaţii.

 

Conform indicatorilor de realizare numărul de module funcţionale ale sistemului informatic rezultat va include cel puţin 10 module. Modulele obligatorii a fi incluse sunt:

 • Sistem BI
 • Server One Time Password
 • Modul Web Shops (Magazine virtuale)
 • Server de Documente
 • Sistem integrat ERP şi CRM
 • API (interfaţă pentru programarea de aplicaţii)
 • Sistem integrat cu eBibliophil, aplicaţii producţie şi alte aplicaţii
 • Aplicaţii pentru telefoanele inteligente integrat cu modulele ERP şi CRM şi de raportare
 • Server de baze de date ce conţine extensiile GIS cu posibilitatea de replicare în timp real, scalabil
 • Portal Clienţi

 

Modulele mai sus specificate, cu excepţia „Sistem integrat cu eBibliophil, aplicaţii producţie şi alte aplicaţii” reprezintă module standard care vor fi personalizate prin implementare conform cerinţelor beneficiarului.

 

Metodologia de implementare

 

Perioada maximă care poate fi ofertată pentru livrarea modulelor standard este de 150 zile de la data semnării contractului.

Perioada maximă pentru finalizarea implementării la beneficiar este de 480 de zile de la data semnării contractului.

În conformitate cu indicatorii de rezultat implementarea minim a celor 10 module specificate anterior.

În conformitate cu indicatorii de rezultat, până la data de 30 noiembrie 2015 furnizorul de servicii va asigura suportul de implementare pentru beneficiar şi încă 19 (nouăsprezece) utilizatori individuali, firme şi instituţii care vor folosi soluţia propusă cu personalizările necesare pentru îndeplinirea prezentului obiectiv.

 

Implementarea se va realiza după metodologia standard pentru implementările bazate pe Best Practices.

Etape ale procesului de implementare:

 1. Analiza a necesitaţilor
 2. Dezvoltarea şi personalizare
 3. Implementare şi testare proiect pilot
 4. Punere în funcţiune a sistemului

 

Implementarea este documentată complet, iar furnizorul va asigura documentaţia pentru:

 • Plan de proiect
 • Minute de întâlnire, Rapoarte săptămânale
 • Protocolul de instalare
 • Business Blueprint
 • Scenarii de Business (instrucţiuni step by step pentru operarea tranzacţiilor)
 • Specificaţii pentru încărcarea datelor
 • Plan de teste
 • Scenarii de testare (plan de test step by step)
 • Plan de Instruire
 • Rapoarte de suport şi mentenanţă
 • Alte documente (manuale, specificaţii tehnice, etc.)

 

Implementarea presupune şi importul şi exportul datelor din sau spre alte aplicaţii, integrarea aplicaţiei cu alte sisteme contabile.

Pe toată perioada de implementare, furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului personalul echipei de proiect, care va realiza personalizări şi asigura consultanţa necesară beneficiarului. Aceste persoane îşi vor desfăşura activitatea la sediul beneficiarului sau al furnizorului, în funcţie de necesităţile şi cerinţele beneficiarului pentru îndeplinirea tuturor aspectelor prezentate în prezentul document.

 

Instruire personal pentru utilizare aplicaţiei informatice

Nr. Persoane instruite: 14

 

Furnizorul va instala pe serverul beneficiarului fiecare modul, însoţit de codul sursa, respectiv documentaţia tehnică, sau după caz un tutorial despre cum se foloseşte modulul respectiv.

Instruirea personalului se va face printr-un sistem de tip  e-learning, respectiv la sediul beneficiarului.

Furnizorul va crea cursuri online respectiv teste online pe care reprezentanţii beneficiarului vor trebui sa le parcurgă.

Livrarea va fi considerată realizată după acceptarea procesului  verbal de către beneficiar.

 1. Alte cerinţe obligatorii:
 1. Plata se va face doar după îndeplinirea tuturor cerinţelor beneficiarului conform prezentei documentaţii.
 2. Neîndeplinirea obligaţiilor furnizorului conform cererii de ofertă, precum şi a ofertei tehnice şi financiare furnizate duce la anularea prezentului contract şi recuperarea integrală a sumelor plătite de beneficiar către acesta.
 3. S.C. Scream S.R.L. îşi  rezerva  dreptul  de  a  solicita  o  sesiune  demonstrativa  in  vederea  testării funcţionalităţilor soluţiei informatice ofertate. S.C. Scream S.R.L.  ii  va  invita  la  sesiunea  demonstrativa  doar  pe acei  Ofertanţi  care  au  îndeplinit criteriile de eligibilitate si calificare.
 4. S.C. Scream S.R.L. solicita organizarea sesiunii demonstrative la sediul sau în data de 18.04.2014 începând cu ora 14, punând la dispoziţia Ofertanţilor sala in care se va desfăşura demonstraţia practica, dotata cu prize de curent electric si videoproiector. Este responsabilitatea Ofertanţilor  sa  se  prezinte  cu  toate  echipamentele  hardware,  de  comunicaţii  (conexiune Internet)  si  aplicaţiile  software  necesare  susţinerii  demonstraţiei  practice.  Sesiunea  demonstrativa  este organizata pe baza cerinţelor prezentate. In timpul sesiunii demonstrative se vor efectua capturi de ecran asupra tuturor componentelor din caietul de sarcini, capturi care vor face dovada îndeplinirii cerinţelor solicitate.
 5. Daca in urma organizării sesiunii demonstrative se constata neconcordante intre ce s-a ofertat si ce s-a prezentat in demonstraţie, oferta se va respinge ca fiind neconforma.

 

 1. Documente care însoţesc livrarea:

 

 1. Factura, aviz de însoţire a mărfii
 2. Documentaţia tehnică
 3. Certificat de garanţie
 4. Certificat de conformitate
 5. Proces verbal de livrare cantitativă

Proces verbal de punere în funcţiune

Servere si unitate stocare date

Valoarea estimată a investiţiei conform Contractul de finanţare

Denumire Produs Preţ unitar „“ ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală „“ ron (fără TVA)
Server 25.864,73 3 buc 77.594,20
Unitate de stocare date 22.235,35 1 buc 22.235,35
TOTAL 99.829,55

Cerinţelor minime tehnice şi cantitative

3 sisteme de tip blade cu următoarele caracteristici:

 • Procesor CISC x86 six-core, la frecvenţă de min. 2.5GHz, min. 12 MB L3 cache pentru fiecare procesor, QPI 5.8GT/s  sau echivalent, suport pentru două procesoare,  două procesoare instalate.
 • Minim 128 GB PC3-10600 1333MHz ECC DDR3, suport pentru ChipKill, memory mirroring, sloturi de memorie scalabile până la 256GB.
 • Controller video integrat cu memorie de minimum 16MB DDR.
 • Dual Gigabit Ethernet, suport pentru failover şi load balancing, suport TCP/IP Offload Engine.
 • Placă dual port 4Gbit Fibre Channel.
 • 1 x PCI-Express x8 Gen. 2.0 si 1 x PCI-Express x16 Gen. 2.0, minim 1 x USB intern.

Procesor de management integrat, capabilităţi de monitorizare a componentelor critice pe fiecare server blade local şi la distanţă. Suport pentru funcţii de diagnostic, reset, POST şi auto-recuperare. Capabilităţi de monitorizare a tensiunii si temperaturii. Analize predictive de eroare pentru HDD, memorii, procesoare cu capabilităţi de generare de alarme când sunt depăşite pragurile de alertă pentru: discuri, memorie, procesoare pentru anunţarea administratorului de sistem de iminenţa defectării unei componente a sistemului. Serverul va fi livrat împreună cu aplicaţia de management realizata de producătorul echipamentului.

Fiecare server blade trebuie sa dispună de conectori redundanţi pentru alimentare electrica, semnale I/O, management.

Serverul trebuie să fie compatibil, certificat de producător şi să dispună de suport pentru următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2008, SUSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise 5, VMWare vSphere.

Garanţie: 3 ani on-site

Unitate de stocare date:

Conectare la data center-ul ce conţine blade-urile mai sus menţionate prin sistem redundant de conectare ce permite distribuirea traficului, surse redundante şi cel puţin 10 hdd SATA a cate 2TB cu două plăci logice.

Pentru a ne asigura total de imparţialitate tehnologică propunem acest set de cerinţe minimale hardware ce trebuie îndeplinite de ofertanţi fie prin asigurarea extinderii data centerului existent la sediul firmei, fie prin furnizarea unor echipamente fără legătură directă cu echipamentele deja existente.

Criterii de atribuire a achiziţiei directe

Preţul este criteriul de atribuire a prezentei achiziţii directe cu condiţia îndeplinirii caracteristicilor tehnice.

Software asociat servere

 

Denumire Produs de achiziţionat Cantitate Cod CPV
Soft asociat servere 1 buc 48621000-7

 

Sistemul software propus poate fi unul din sistemele de management mainframe pentru sisteme de operare compatibile cu servere IBM HS23.

Sistemul trebuie să poată gestiona: 3 buc HS23 cu 2 procesoare si cate 128GB RAM.

 

Valoarea maximă acceptată este de: 16.600 lei + TVA

 

UPS si Generator

 

Denumire Produs de achiziţionat Cantitate Valoare totală „“ ron (fără TVA) Cod CPV
Sursa Interuptibila 1 buc 19.546,25 31682530-4
Generator 1 buc 16.271,57 31122000-7
TOTAL 35.817,82  

 

Caracteristici tehnice minimale. Orice notiune ce poate fi interpretata ca fiind proprietara se considera „žsau echivalent”.

 

Sursă interuptibilă:

UPS  11000VA/10000W, 5U, eficienţă 95% la încărcare 100%, echipat cu 8 ieşiri C19, scalabil cu un modul de baterii suplimentare, management prin port serial si USB, opţional, reţea, posibilitate de a fi echipat cu senzori de monitorizare temperatură si umiditate, 2 prize multiple cu câte 7 conectori C13 fiecare.

Dată fiind evoluţia rapidă a componentelor hardware, precum şi necesitatea de respectare a cerinţelor specifice a furnizorilor soluţiilor software, specificaţiile minimale mai sus specificate pot fi ajustate prin mărirea cerinţelor.

 

Generator electric cu pornire automată:

Întrucât funcţionarea producţiei software, nealterarea aplicaţiilor software achiziţionate în cadrul acestui proiect şi sustenabilitatea investiţiei pe termen mediu şi lung sunt elemente vitale pentru succesul prezentului proiect, asigurarea furnizării energiei electrice în situaţia în care reţeaua electrică este inactivă pentru echipamentele achiziţionate în prezentul proiect precum şi a echipamentelor conectate la produsele software ce fac obiectul prezentului contract, propunem achiziţionarea unui generator electric ce poate acoperi necesităţile pentru sistemul blade center precum şi a zece sisteme hardware cu perifericele aferente.

Cerinţele minimale sunt:

Nivel de zgomot redus, carcasă insonorizantă, sistem de evacuare gaze cu atenuarea zgomotului.

Panou de control cu informaţii despre tensiune, amperaj şi frecvenţă.

Limitarea fluctuaţiilor curentului de ieşire, protecţie la suprasarcină, putere nominală minimă 8,5 kVA, tensiune nominală 230 V, monofazat, curent nominal 36A.

Motor diesel pentru un consum redus şi cost mic per kWh.

 Garanţia asigurată pentru produse şi perioada de mentenanţă este de 36 luni, adică până la 31 decembrie 2018.

Software Productie si Instruire

Cantitatea sau scopul contractului

Denumire utilaj Preţ unitar „“ ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală „“ ron (fără TVA)
Softuri (aplicaţii producţie) 53,921.51 1 buc 53,921.51
Sisteme de operare 1,024.17 20 buc 20,483.30
Instruire întreţinere sisteme virtualizare 13,449.05 1 buc 13,449.05
Instruire întreţinere aplicaţii productie 17,899.75 1 buc 17,899.75
Instruire utilizare aplicaţii producţie 13,253.60 1 buc 13,253.60
TOTAL 119,007.21

 

PROCEDURA

III.1) Procedura selectată „“ conform ordin 1120/2013 cu modificarile ulterioare

 

Etapa finală de licitaţie electronică                                             da  â–¡        nu  þ

 1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
IV.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.

Solicitat þ            Nesolicitat 

þ Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.

(Formularul Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.)

Declaraţie privind evitarea conflictul de interese

Solicitat þ            Nesolicitat 

þ Declaraţie privind evitarea conflictul de interese

(Formularul Declaraţie privind evitarea conflictul de interese)

IV.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice romane þ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului /autorizaţie de funcţionare/altele echivalente, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor.

þ Certificat de înregistrare „“ copie conform cu originalul

Persoane juridice/fizice straine þ  Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
IV.3. Situaţia economico-financiară
Informatii privind situatia economico-financiara

 

Solicitat              Nesolicitat þ

Informatii privind incadrarea în liniile bugetare ale prezentului proiect

Solicitat þ             Nesolicitat 

Oferta financiară trebuie să respecte încadrările pentru fiecare linie bugetară aşa cum sunt ele prezentate în prezenta documentaţie.
IV.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnica                           Solicitat þ              Nesolicitat 
Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului:

 

Ofertantul va completa Declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi disponibilitatea personalului implicat în proiect pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnică şi financiară are caracter ferm şi obligatoriu.

Furnizorul îşi asumă obligaţia de a oferi servicii de garanţie şi update la produsele furnizate şi serviciile de intruire prestate în conformitate cu modificările apărute în soluţiile software ofertate fără alte costuri indiferent de natura lor, pe o perioadă de 3 ani de la data finalizării proiectului de finanţare în baza căruia se face prezenta achiziţie.

Comunicarea între furnizor şi beneficiar se va face prin email la adresa office@scream.ro, sau corespondenţă scrisă la adresa beneficiarului.

 

 1. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei Limba de redactare a ofertelor este limba română. În cazul ofertanţilor străini va fi realizată o traducere autorizata a ofertelor.
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile
V.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Solicitatăþ              Nesolicitată â–¡

Propunerea tehnică trebuie să respecte cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conţine un comentariu al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Se vor urmări întocmai prevederile Caietului de sarcini astfel încât sa se asigure posibilitatea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerinţele din caietul de  sarcini si va cuprinde o descriere detaliata, alte informaţii considerate semnificative in vederea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificaţiile din caietul de sarcini. Cerinţele impuse in caietul de sarcini trebuie interpretate ca fiind cerinţe minimale, iar pentru denumiri mărci, brevete, orice alte denumiri aparţinând unei entităţi se consideră implicit ca acceptat termenul de echivalent.

Ofertele care nu respecta cerinţele Caietului de sarcini vor fi respinse.

Propunerea tehnica va mai conţine si informaţii referitoare la serviciile de formare profesionala a personalului.

Perioada de instruire va contiua de la finalizarea implementării, până la finalizarea contractului.

V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare þFormularul de ofertă anexat documentaţiei

Propunerea financiara va fi exprimata in preţ in lei si echivalent euro la cursul de schimb BNR din data de: 06.11.2015.

 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Se va prezenta preţul total in lei fără TVA, respectiv TVA-ul aferent, pentru întregul contract de furnizare.

Oferta financiara va fi însoţita de un Centralizator de preturi care va conţine preţul fiecărei componente a contractului, conform prezentului document.

Propunerea financiara va fi însoţită de un formular privind Informaţiile centralizate din oferta  pentru identificarea cu uşurinţa a criteriilor de punctare din grila de evaluare.

V.6) Modul de prezentare a ofertei

 

Ofertele se depun la sediul:   oraş Baia Mare, Str. Gh. Bilaşcu, Nr. 6/2, jud. Maramureş

 

Data limită pentru depunerea ofertei este 19.11.2015, ora 12.00.

 

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însoţesc, in original.

Orice ştersătură, adăugare sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta.

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare in acest sens.

Ofertele depuse după data si ora limita de depunere nu vor fi luate in considerare.

V.7) Data  limită de depunere a ofertelor Data limită de depunere a ofertelor 19.11.2015, ora 12.00
V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Ofertantul poate modifica sau retrage oferta după transmitere, având grijă ca notificarea scrisă de modificare sau retragere să fie primită de SC SCREAM SRL înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

 

Nici o ofertă nu va fi modificată ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

V.9) Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare

 

la Data: 19.11.2015

Ora:  12.30

 

Locul deschiderii ofertelor: oraş Baia Mare, Str. Gh. Bilaşcu, nr. 6/2, jud. Maramureş

 

Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: nu este obligatorie prezenta reprezentanţilor ofertanţilor.

In caz de prezentare aceştia vor avea asupra lor o delegaţie din partea firmei pe care o reprezintă si un document de identitate: buletin, CI, paşaport.

PRECIZÄ‚RI:

            Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare sau completarea lor incompleta/incorecta va conduce la respingerea ofertantului. De asemenea, daca va fi cazul, se va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă şi va fi respinsă.

În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezinta la clarificări, conţinutul propunerii tehnice, oferta va fi considerata neconformă şi va fi respinsă.

În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezinta la clarificări, conţinutul propunerii financiare, oferta va fi considerata neconformă şi va fi respinsă.

 1. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut                                  o
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică      þ
 

Nr. crt Factori de evaluare Punctaj alocat
1. Preţ total in ron maxim 51 puncte
2. Timp de intervenţie la sediul beneficiarului maxim garantat 24ore/7zile pe saptamana maxim 19 puncte
3. Timp de punere în funcţiune şi instruire cuantificat în zile maxim 30 puncte

 

Algoritmul de calcul este conform formulei, astfel:

Punctajtotal=Punctajul1 + Punctajul2 + Punctajul3 + Punctajul4

 

Factorul de evaluare a ofertei financiare este „žPreţ total sistem software in ron” şi se acordă astfel:

1.      pentru cea mai scazuta valoare, Vminim, se acorda punctaj maxim alocat

2.      pentru alta valoare, Vn, decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctaj astfel:

Pn = (Vminim / Vn) x PunctajMaxim

 

Factorul de evaluare a ofertei privind termenul de interventie este „žTimp de intervenţie la sediul beneficiarului maxim garantat 24ore/7zile pe saptamana” şi se acordă astfel:

a)      pentru cel mai scazut termen, Tminim, se acorda punctaj maxim alocat

b)     pentru alt termen, Tn, decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctaj astfel:

Pn = (Tminim / Tn) x PunctajMaxim

 

Factorul de evaluare a ofertei privind termenul de implementare este „Timp de punere în funcţiune module standard cuantificat in numar zile” şi se acordă astfel:

a)      pentru termenul cel mai scazut, Tmin, se acorda punctaj maxim alocat

b)      pentru alt termen, Tn, decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctaj astfel:

Pn = (Tminim / Tn) x PunctajMaxim

 

Calculul punctajului se va face cu 2 zecimale.

 

VII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

VII.1) Ajustarea preţului contractului da â–¡           nu þ
VII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului daâ–¡           nu  Ã¾

 

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

A.    Plata se va face numai după acceptarea de către beneficiar a procesului verbal de predare-primire pentru produsele şi serviciile furnizate.

B.      Neîndeplinirea oricărei obligaţii asumate în prezentul contract atrage după sine anularea prezentului contract încheiat între părţi şi recuperarea integrală a sumelor plătite de către beneficiar furnizorului.

PRECIZÄ‚RI:

Respectarea condiţiilor stipulate in Caietul de Sarcini reprezintă cadrul minim obligatoriu pe baza căruia Ofertantul va elabora oferta.

Poate fi exclus din procedura de atribuire a contractului de furnizare, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare din următoarele situaţii:

 1. este in stare de faliment ori lichidare judiciara, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui angajament cu creditorii sau este într-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
 2. fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situaţiile prevăzute la litera a);
 3. a fost condamnat in ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli in materie profesionala;
 4. prezinta informaţii false sau nu prezinta informaţiile solicitate de către achizitor, in legătura cu situaţia proprie aferenta cazurilor prevăzute la lit. a) si c).

 

Oferta va avea un caracter definitiv si obligatoriu asupra conţinutului documentaţiei pe care o alcătuieşte, ea constituind baza semnării contractului cu ofertantul câştigător.

In cazul în care achizitorul nu poate încheia contractul cu ofertantul câştigător, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla într-o situaţie de forţa majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci acesta are dreptul sa declare câştigătoare oferta clasata pe locul doi, in condiţiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare.

S.C. Scream S.R.L. poate sa aducă modificări printr-un amendament asupra documentaţiei din iniţiativa proprie sau ca urmare a unui răspuns la o solicitare a unui potenţial ofertant.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele prevăzute in documentele de elaborare si prezentare a ofertelor, trebuie sa se transmită sub forma de document scris, prin fax si e-mail sau posta/curier. Orice document scris trebuie înregistrat in momentul transmiterii sau al primirii.

Audit Tehnic

Organizarea şi derularea prezentei achiziţii se realizează prin  procedura de achiziţie directă întrucât fiecare produs achiziţionat se încadrează sub pragul valoric de 30.000 Euro.

Denumire Produs de achiziţionat Cantitate
Servicii Audit – Tehnic 1 buc

 

Valoarea estimată a investiţiei conform Contractul de finanţare. Conform contractului de finanţare serviciile de audit sunt surprinse într-o singură linie bugetară, însă este vorba despre două servicii distincte, de aceea vom aloca câte jumătate pentru fiecare din cele două servicii.

Denumire Produs Preţ unitar „“ ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală „“ ron (fără TVA)
Servicii Audit – Tehnic 2.165,5 1 buc 2.165,5
TOTAL 2.165,5

Audit Financiar

Achiziţia de servicii pentru auditul financiar sunt obligatorii conform contract.

 

Organizarea şi derularea prezentei achiziţii se realizează prin  procedura de achiziţie directă întrucât fiecare produs achiziţionat se încadrează sub pragul valoric de 30.000 Euro.

Denumire Produs de achiziţionat Cantitate
Servicii Audit – Financiar 1 buc

 

Valoarea estimată a investiţiei conform Contractul de finanţare. Conform contractului de finanţare serviciile de audit sunt surprinse într-o singură linie bugetară, însă este vorba despre două servicii distincte, de aceea vom aloca câte jumătate pentru fiecare din cele două servicii.

Denumire Produs Preţ unitar „“ ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală „“ ron (fără TVA)
Servicii Audit – Financiar 2.165,5 1 buc 2.165,5
TOTAL 2.165,5