Select Page

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Investiții pentru viitorul dumneavoastră

Proiect “Îmbunătățirea competitivității și capacității manageriale pentru un IMM ce dezvoltă proiecte de cercetare-dezvoltare”

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

SCREAM SRL

SC Scream SRL, cu sediul în localitatea Baia Mare, judeţul Maramures, implementeaza in perioada 20.12.2013-19.12.2015 , proiectul “Imbunatatirea competitivitatii si capacitatii manageriale pentru un IMM ce dezvolta proiecte de cercetare-dezvoltare”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, in calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”

Valoarea totală a proiectului este de 1.326.312,29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 748.024,68 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Baia Mare, jud. Maramures pe o perioadă de 24 de luni.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al acestui proiect este creșterea eficienței societăţii Scream SRL folosind sisteme software integrate pentru realizarea procesului de producție, pentru îmbunătățirea activității de furnizare servicii și produce, pentru sprijinirea deciziilor manageriale și nu în ultimul rând sprijinirea inovării, segment important al activității societăţii.

Obiectivele specifice
– Creșterea productivității echipei existente în producția de software prin realizarea unei relaționări mai bune a tuturor membrilor echipei de cercetare-dezvoltare cu echipa dezvoltare software indiferent de tehnologia folosită de membrii echipei, fapt ce va genera o creștere a productivității și calități.
– Reducerea costurilor pentru integrarea unor noi membri în segmentul de producție software, prin accesul facil la celelalte resurse, baze de cunoștințe, analiza codului, etc.
– Dezvoltarea segmentelor de activitate: vânzări, servicii IT asociate, distribuție ce până în acest moment nu au fost exploatate deși există cerere în acest sens din partea clienților, sau există resurse în cadrul firmei cum ar fi aplicații specifice pentru magazinele online, respectiv resurse umane pentru realizarea vânzării și furnizării de servicii.
– Îmbunătățirea relației cu clienți existenţi și pentru care există un cost mare în realizarea unei relaționări de calitate și dificultate în gestionarea istoricului colaborării pe perioade mari de timp.
– Îmbunătățirea managementului proiectelor de producție software, element esențial în asigurarea durabilității produselor și îmbunătățirea ciclului de viață a acestora.
– Asigurarea unui management la nivelul companiei bazat pe o analiză obiectivă și în timp real a activității companiei.
– Reducerea costurilor pentru managementul clienților și realizarea vânzărilor.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume: Cosmin Sabo
Tel./Fax: 0362 802 022
E-mail: office@scream.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României

Achizitie ERP CRM BI

Valoarea totala estimata fără TVA:     722.861,22

Moneda:                                                             ron

Defalcarea valorii estimate:

 

Licență ERP.                                                             133.308,18 ron fara TVA

Licență CRM                                                                43.526,55 ron fara TVA

Licență BI                                                                    36.484,34 ron fara TVA

Servicii implementare ERP                                       284.330,15 ron fara TVA

Servicii implementare CRM                                      112.606,00 ron fara TVA

Servicii implementare BI                                              67.563,60 ron fara TVA

Instruire personal pentru utilizare ERP                        19.706,05 ron fara TVA

Instruire personal pentru utilizare CRM                       14.075,75 ron fara TVA

Instruire personal pentru utilizare BI                           11.260,60 ron fara TVA

 

 1. Informații introductive:

 

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția de servicii și produse, pentru proiectul denumit

“Îmbunătățirea competitivității și capacitații manageriale pentru un IMM ce dezvoltă proiecte de cercetare-dezvoltare“

prin procedura cerere de ofertă, ce se va finaliza prin încheierea de contract.

 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

 

 1. Lista produselor si serviciilor solicitate:
  1. Tipul produselor si serviciilor ce se doresc a fi achiziționate:
 • Licență ERP
 • Licență CRM
 • Licență BI
 • Servicii implementare sistem ERP
 • Servicii implementare sistem CRM
 • Servicii implementare sistem BI
 • Instruire personal pentru utilizare sistem ERP
 • Instruire personal pentru utilizare sistem CRM
 • Instruire personal pentru utilizare sistem BI
  1. adresa autorității contractante: SC SCREAM SRL oraș Baia Mare, Str. Petofi Sandor, nr. 7A, ap. 1, jud. Maramureș

 

 1. Cantitatea exactă a serviciilor/ produselor/ lucrarilor ce vor fi achiziţionate pe durata intregului contract:
Denumire Produs achiziționat Cantitate Cod CPV

 

Licență ERP 1 buc 48451000-4
Servicii Implementare ERP 1 buc 72212451-5
Instruire ERP 1 buc 80500000-9
Licență CRM 1 buc 48445000-9
Servicii Implementare CRM 1 buc 72212445-0
Instruire CRM 1 buc 80500000-9
Licență BI 1 buc 48482000-0
Servicii Implementare BI 1 buc 72212482-1
Instruire BI 1 buc 80500000-9
 1. Domeniul de utilizare:

 

Componente software se vor achiziționa pentru creșterea eficienței societății Scream SRL folosind sisteme software integrate pentru realizarea procesului de producție, pentru îmbunătățirea activității de furnizare servicii și produse, pentru sprijinirea deciziilor manageriale și nu în ultimul rând sprijinirea inovării, segment important al activității societății.

 

 1. Caracteristici tehnice obligatorii minimale:

 

Sistemul ERP este o soluție complexa de planificare a resurselor întreprinderii, ce permite desfășurarea de activități în diferite locații prin standardizarea proceselor, asigurând vizibilitate în cadrul organizației și contribuind la simplificarea procesului de conformitate.

 

Întrucât firma Scream SRL a dezvoltat sisteme software bazate pe conceptul 3-tier, eBibliophil și Sistem de Tranzacționare Bursieră, considerăm imperativ necesar ca sistemul ERP să fie construit pe această arhitectură (3-tier) ce asigură scalabilitate și interoperabilitate cu alte sisteme din interiorul firmei Scream SRL.

Arhitectura sistemului

 

Accesul la sistemul ERP trebuie să fie asigurat printr-un browser web (canal SSL), minim de tip web 2.

Sistemul trebuie să fie conectat la un server de baze de date cu scalare și replicare în timp real, astfel încât să poată asigura situațiile de disaster recovery.

În cadrul prezentului proiect sunt prevăzute echipamente de tip data center, ce sunt prevăzute pentru rularea în condiții de siguranță a sistemului ERP, iar sistemul ERP trebuie să suporte mecanisme specifice pentru clustering.

Modulele sistemului integrat vor fi accesibile prin serverul Web. Accesul se va face prin SSL + Certificat Client importat în Browser. Pentru utilizatorii externi/internet acest acces se va face printr-un firewall.

Accesul la sistem să fie realizat exclusiv prin conexiuni SSL + Client Certificate authentication (configurat si importat in browser si server) și să permită un proces de autentificare prin implementare one time password conform RFC4226 (folosit și de Google).

Sistemul va permite introducerea si validarea datelor on-line, pentru fiecare funcție de intrare a sistemului la nivelul interfeței web și la nivel de server.

Toate mesajele generate de sistem trebuie să fie explicite, în limba română.

Sistemul trebuie sa permită beneficiarului adăugarea de câmpuri noi, să alerteze utilizatorii la apariția de evenimente neobișnuite (introducerea de date eronate sau neverosimile, operații greșite sau sa nu permită efectuarea de operații atunci când nu sunt îndeplinite toate condițiile necesare).

Întrucât firma Scream SRL, realizează dezvoltarea de produse software, dorește să poată realiza dezvoltări proprii prin instrumente de dezvoltare și personalizare integrate în sistemul ERP furnizat, de exemplu modificarea fluxurilor de lucru, aspectului interfeței prin modificarea informațiilor furnizate sau adăugarea de informații, realizarea de noi elemente în aplicația ERP, aceste mecanisme permițând integrarea cu sistemul integrat de bibliotecă, eBibliophil, dezvoltat de firma Scream SRL.

Pentru reducerea costurilor de dezvoltare ulterioară a aplicației, firma Scream, dorește să beneficieze atât de instruire în utilizarea sistemului ERP, cât și în ceea ce privește dezvoltarea și personalizarea sistemului ERP.

Pentru reducerea costurilor de întreținere și dezvoltare după perioada de contractare, sistemul trebuie să permită accesul la codul sursa al componentelor principale și sa permită modificările ulterioare de către beneficiar sau de către subcontractanții Scream SRL.

Pentru vizualizarea și gestionarea surselor sistemului ERP, furnizorul va integra toate informațiile necesare în aplicația de producție a firmei Scream SRL.

Pentru a reduce costurile ulterioare de întreținere, sistemul trebuie să ruleze pe sisteme de operare securizate de tip open source, gen Linux.

Pentru asigurarea securității accesului la informație, sistemul se va integra cu un server securizat pentru a stocarea și gestionarea fluxurilor de documente din firmă.

Înregistrarea unui document primar o singură dată într-unul dintre modulele ERP și

preluarea informației până la documentele de sinteză contabilă.

Suport de internaționalizare a sistemului ERP pentru extinderea activității firmei și relaționarea corespunzătoare cu clienții și pe alte piețe. Fiecare utilizator din sistem poate să folosească în funcție de necesități o anumită limbă.

Aplicația trebuie să conțină toate modulele integrate într-un ansamblu, care folosește aceeași baza de date și este capabilă să realizeze automatizarea proceselor atât financiar, cât și operațional și să ofere suport informațional pentru analize financiare și luarea deciziilor.

Furnizorul va permite accesul neîngrădit la structura și conținutul bazei de date a sistemului ERP pentru beneficiar sau subcontractanții Scream SRL.

Sistemul ERP trebuie să permită gestionarea independentă a mai multor companii dacă acest lucru se impune la un moment dat, fiecare companie putând fi configurată independent.

Furnizorul sistemului ERP trebuie să permită replicarea sistemului ERP de către beneficiar, fără costuri suplimentare, dacă acest lucru se impune la un moment dat.

Sistemul ERP trebuie să furnizeze mecanisme API pentru conectivitate cu sisteme interne și/sau externe companiei, astfel încât să se poată defini și dezvolta module specifice de B2B.

Pentru fiecare modul, accesul la sistemul ERP se va face pe bază de utilizator și parolă, iar drepturile de lucru în module vor fi personalizate pentru fiecare utilizator în parte.

Managementul personalului companiei este un element esențial din punct de vedere managerial. De aceea sistemul ERP trebuie să conțină instrumentele de gestionare a informațiilor despre angajați, mecanismul de pontaj al orelor de lucru pe proiecte sau în cadrul firmei, mecanisme de evaluare.

Numărul de utilizatori interni și externi ai sistemului nu are impuneri prin forma de licențiere.

Accesul la informații relevante care să arate arate istoricul modificărilor fiecărui document.

Posibilitatea de monitorizare a integrată a tuturor operațiunilor realizate pe documente pentru personalul subordonat, inclusiv versionarea.

Pentru asigurarea scalabilității, sistemul trebuie să permită instalarea altor module integrate în sistem din interfața de administrare.

Suport de internaționalizare a sistemului ERP pentru extinderea activității firmei și relaționarea corespunzătoare cu clienții și pe alte piețe. Fiecare utilizator din sistem poate să folosească în funcție de necesități o anumită limbă.

 

Sistemul ERP sprijină întreaga activitate și va permite și utilizarea următoarelor module integrate:

Contabilitate financiară

În domeniul contabilității financiare, soluția asigură accesul la informație, în timp real, crescând eficiența departamentului financiar al societății.

Soluția pune la dispoziția beneficiarului paleta completă de funcționalități de contabilitate financiară. Printre principalele funcționalități, pot fi menționate următoarele:

 • Balanța contabilă
 • Registrul de profit și pierderi și alte registre
 • Cartea mare
 • Conturi credite
 • Conturi debite
 • Contabilitatea mijloacelor fixe
 • Contabilitatea operațiunilor bancare
 • Contabilitatea impozitelor și taxelor
 • Fișe sintetice și analitice

 

Pentru asigurarea unui flux de lucru cât mai eficient în departamentul contabil, este necesar ca acest modul să fie interconectat cu sistemul de gestiune a documentelor companiei astfel încât în baza intrărilor de documente să se poată genera automat înregistrările contabile și asigurarea mecanismelor necesare pentru evitarea dublei înregistrări.

Accesul pentru interconectarea intrărilor de documente din firmă și modulul de contabilitate trebuie să permită definirea accesului și a tipului de acces pentru fiecare utilizator.

Pentru evitarea scurgerii de informații din firmă sistemul de management a documentelor contabile, dar nu numai, trebuie să asigure mecanisme de informare asupra persoanelor care au accesat un anumit document.

Sistemul de conturi, trebuie să permită personalizarea acestora în funcție de necesitățile companiei, să permită construcția de conturi analitice astfel încât să se poată gestiona proiecte, centre de cost, etc., respectiv trebuie să definească perioade specifice sistemului contabil și operațiuni automate cum sunt cele pentru conturile TVA, închideri de conturi de venituri și cheltuieli, etc..

Sistemul trebuie să integreze funcționalități de lucru cu valute distincte și corelarea acestora valoarea în moneda națională la data emiterii documentului.

Plata la una sau mai multe facturi, parțială sau totală.

Asociere între documentele intrate în firmă prin managementul documentelor, factură și plată, cu corectarea asocierii, dacă s-a greșit.

Pentru o factură plătită sistemul nu trebuie să permită realizarea altor plăți.

Transmiterea automată prin email, către client de informații (înștiințări de plată, solduri, note de comandă, etc.).

De asemeni, sistemul ERP trebuie să integreze elemente specifice pentru gestiunea extraselor de cont bancar, plăți și încasări prin bancă sau numerar, generare de chitanțe și facturi, foi de vărsământ, registru de casă, etc. cu generarea automată a înregistrărilor contabile.

Furnizarea de informații despre proiecția încasărilor și plăților.

Să asigure instrumentele necesare de asigurare a controlului contabil, respectiv al documentelor prin definirea nivelului de acces.

 

Managementul centrelor de cost

Soluția ERP permite monitorizarea și controlul informațiilor referitoare la performanțele companiei, într-un mediu complet integrat cu tranzacțiile și operațiunile în cadrul întregii organizații.

Contabilitatea menține un set complet, corect și auditat de registre pentru raportarea legală, informarea managementului și ca sursă de informații pentru aplicațiile analitice, permițând companiei să aibă un control strict asupra profitabilității.

Soluția asigură cel puțin următoarele aspecte:

 • Managementul centrelor de cost
 • Managementul centrelor de profit
 • Managementul costurilor pe proiecte
 • Managementul comenzilor interne

 

Vânzări și distribuție

 

Modulul de vânzări va avea configurarea necesară pentru a permite gestiunea contractelor și a comenzilor, precum și gestiunea livrărilor și a facturilor. Este esențială gestiunea acestor activități în  ERP, pentru a se asigura generarea automată a documentelor finale în modulele de contabilitate financiară și de gestiune.

Posibilitatea definirii contractelor de prestari servicii cu recurență predefinită și posibilitatea automatizării facturării.

De asemenea, întrucât firma Scream SRL este orientată prin produsele sale către internet, este necesară existența în sistemul ERP a modulului de magazine online necesar vânzării de produse prin intermediul internet.

Utilizatorii pentru sistemul de magazine online vor avea prețuri personalizate individual.

Transmiterea de notificări către client când produsul ajunge în stoc sau în cazul modificării de preț.

Integrarea modului de magazine online cu produsul eBibliophil.

Posibilitatea definirii fără restricții de noi magazine.

Pentru zona de management a vânzărilor, este necesar ca aplicația ERP să integreze mecanisme de vizualizare în format GIS a informațiilor ce țin de modulul de vânzări în funcție de necesități.

Pentru zona de distribuție, sistemul GIS trebuie să integreze elementele specifice de vizualizare a traseelor mașinilor și calculul distanțelor.

Calculul majorărilor în cazul întârzierilor la plată.

Evidența produselor vândute cu evidențierea seriilor unice de produs.

Mecanism integrat de realizare a vânzărilor și înregistrare prin casele de marcat.

Posibilitatea definirii arborescente a structurii de produse.

Posibilitatea de acordare de reduceri de prețuri în funcție de diverse criterii relevante pentru beneficiar.

Definirea de promoții pentru intervale de timp.

Definirea de limite de credit și monitorizarea întârzierilor la plată.

Preluarea de comenzi în regim automatizat prin intermediul API existent în ERP.

Soluția trebuie să asigure cel puțin următoarele:

 • Managementul cererilor și comenzilor
 • Managementul contractelor
 • Număr nelimitat de magazine online cu preluare informații, direct în sistemul ERP
 • Facturarea
 • Livrarea
 • Rapoarte de vânzări
 • Rapoarte despre clienți si reprezentanți vânzări

 

Gestiunea relațiilor cu clienții:

 

 • Gestiunea clienților potențiali
 • Gestiunea activităților de vânzări (contacte, maiuri, prezentări, etc.)
 • Generare comenzi/ contracte din activitatea de vânzări
 • Analize indicatori de performanță

Gestiunea contractelor cu clienții în toate aspecte lor: termene, valori, management de proiect, managementul problemelor semnalate de clienți.

Posibilitatea segmentării clienților în funcție de atribuirea unor calificative de interes.

Mecanisme de gestiune a tuturor aspectelor legate de service-ul produselor vândute bazate pe termen de garanție, documente de intrare-ieșire.

Gestionarea evenimentelor realizate de firmă în relația cu clienții.

Transmiterea în format electronic a facturilor și arhivarea acestora.

Definirea limitelor de credit pentru fiecare client în parte.

Evidențierea pe fișa de lucru a angajaților a activității de service.

Posibilitatea ca un client sa fie definit fără dublarea datelor ca furnizor.

Mecanisme de marketing pentru realizarea de campanii de email integrat in sistemul ERP cu posibilitatea transmiterii de emailuri personalizate în funcție de informațiile stocate despre clienți sau potențiali clienți în bazele de date.

Posibilitatea trimiterii de SMS-uri pentru îmbunătățirea relației cu clienții.

 

Gestiunea aprovizionării și a stocurilor

 

Modulul de aprovizionare se va implementa în configurația necesară, care să asigure funcția integrată de administrare a procesului logistic în cadrul fluxurilor de afaceri ale companiei. Această configurație trebuie să includă fără să se limiteze și la fluxurile specifice achiziției și distribuției de carte prin produsul eBibliophil, dezvoltat de compania Scream SRL.

În cele ce urmează vom face o enumerare a funcționalităților principale necesare modulului.

Aplicația trebuie să definească modalități de lucru și scenarii preconfigurate din cadrul gestiunii materialelor care să ajute compania să transforme procesul logistic dintr-o serie de activități separate, într-un sistem integrat și unitar, colaborativ de procese între clienți, parteneri și furnizori.

Pentru această zonă a aplicației este necesară existența nomenclatoarelor de furnizori, produse, centre de cost și alte nomenclatoare necesare în relația cu celelalte module.

Modulul trebuie să permită administrarea stocurilor de materii prime, materiale, mărfuri, produse finite pe o structură de acces a utilizatorilor definită printr-un modul de management al accesului.

Aprovizionarea trebuie să permită administrarea și realizarea eficientă a comenzilor de aprovizionare, integrate în întregul proces logistic.

Managementul inventarului permite companiei să administreze stocurile și inventarele într-un mediu operativ integrat.

Aprovizionarea cu materiale trebuie să permită și definirea de valori minime de stoc cu realizarea automată de alerte în cazul în care acestea scad sub o anumită valoare.

Acest modul trebuie să permită preluarea de la furnizori, pe un flux automatizat, a informațiilor legate de produse, stocuri, prețuri, etc. inclusiv să permită beneficiarului personalizări și dezvoltări ulterioare în funcție de necesitățile apărute pe piață.

Posibilitatea urmăririi variațiilor de preț pentru ofertele interne și externe.

Posibilitatea generării de comenzi automate de aprovizionare în baza comenzilor introduse în catalogul online, clientul primind informația de preț în funcție de listele de prețuri de la furnizor și a adaosului comercial stabilit.

Modulul va avea mecanisme de codificare a produselor pentru identificarea unică indiferent de furnizor, realizarea de rețete, generarea de operațiuni cum de tipul analiza costurilor, recepții, retur și calculul stocurilor în funcție de diverse criterii.

Modulul va opera stocurile după metoda prețului mediu de stoc, legal acceptată de legislația în vigoare.

Posibilitatea de gestionare a stocului folosind part number sau număr de serie al produsului, cod de bare sau coduri de furnizori.

Sistemul trebuie să integreze funcționalități de lucru cu valute distincte, având inclusiv evidența prețurilor de producție, de înregistrare, de vânzare, sau orice alt preț legat de produsele puse pe piață pe care beneficiarul îl va considera necesar.

Soluția trebuie să asigure următoarele procese:

 • Planificarea necesarului/ referate de necesitate
 • Rezervări pentru comanda
 • Procesarea comenzilor de aprovizionare
 • Intrarea materialelor si verificarea facturilor
 • Administrarea contractelor
 • Realizarea inventarelor
 • Interogări și raportări din interfața ERP privind stocurile după categorii, organizații, locații etc.

 

Rapoarte/analize

Modulele prezentate trebuie să fie însoțite de un număr de rapoarte și instrumente de interogare predefinite pentru realizarea de analize complexe pe informațiile specifice modulului respectiv.

Modulul de management al centrelor de cost trebuie să permită vizualizarea de rapoarte integrate de business adaptate cerințelor specifice, în acest sens integrarea specifică cu produsul eBibliophil este un exemplu cert de definire în funcție de centrele de cost.

 

Sistem BI (Business Intelligence) – Sistem de raportare avansată și analiză de business

Este soluția pentru raportarea avansată de management și pentru realizarea analizei de business atât pentru existent cât și ca proiecție. Aceasta componenta presupune implementarea unei soluții informatice specializate pentru analiza si raportarea datelor, bazata pe BI.

Aceasta componenta presupune și:

 • Un sistem de colectare, extragere si agregare a datelor din sistemele existente (sistemul ERP si alte sisteme existente în cadrul companiei) în baza căruia să putem genera noi analize bazate pe necesitățile, ce sunt într-o schimbare continuă.
 • Analizele rezultate trebuie să poată fi personalizate și să furnizeze elemente moderne de vizualizare a informațiilor statistice, rapoarte interactive, generări automate de rapoarte, etc.
 • Un panou de bord, cuprinzând informații despre indicatorii majori de performanță ai companiei, care se va conecta la sursele de date existente (sistemul ERP și alte surse de date, și va funcționa in timp real).
 • Posibilitatea de a personaliza tabloul de bord.
 • Mecanisme de export a rapoartelor/informațiilor rezultate în formate de tip xls, pdf, etc.

 

Sistemul trebuie să asigure posibilitatea realizării unor instrumente avansate de management, de tipul scenariilor de business pentru previzionare, care să permită rularea de simulări bazate pe datele operaționale reale ale companie.

Este necesar a fi configurat pentru a pune la dispoziția top managementului instrumente de urmărire, analiză și optimizare a profitabilității pe proiecte, divizii, linii de business sau agregate la nivel de companie.

 

Sistemul CRM

Soluția CRM este soluția dedicata pentru gestiunea proceselor complexe de vânzări și suport Sistemul CRM acoperă următoarele arii funcționale majore:

 • Gestionarea activității de vânzări
 • Gestionarea activității de marketing
 • Suportul oferit către clienți
 • Call-Center

 

Sistemul CRM  este un sistem  care desfășoară procese de vânzări complexe, care presupun interacțiuni multiple cu clienții și gestionarea unui portofoliu extins de lead-uri și oportunități.

În condițiile expansiunii extrem de puternice a echipamentelor de tip Android, iOS și a mobilității necesare într-o companie dinamică, existența uneia sau mai multor aplicații prin intermediul căreia(-rora) sistemul ERP să asigure suport de vânzări pentru echipamentele cu astfel de sisteme de operare este imperios necesară.

De asemenea, în cadrul sistemului CRM pot fi gestionate activitățile de suport și service IT, preluarea comenzilor sau a altor cereri, în cadrul contractelor de service și mentenanță existente în cadrul societății. Prin această funcționalitate se asigură un istoric și o trasabilitate completă pentru toate activitățile de suport desfășurate și programate pentru fiecare client.

Existența unui modul integrat ERP de B2B în baza cărora clienții să poată beneficia de informații în timp real în relaționarea cu Scream SRL, să poată trimite comenzi, să vizualizeze istoricul comenzilor și facturilor, să poată depune tichete, etc.

Posibilitate de definire de derulare a campaniilor de promovare prin email intergrat în cadrul aplicației ERP.

Soluția CRM aduce un beneficiu important la nivelul costurilor și al funcționalității, prin faptul ca permite implementarea la nivelul engine-ului de aplicație, costul licențelor putând fi optimizat prin definirea utilizatorilor ERP ca și utilizatori de CRM. Acest lucru este posibil doar în cazul în care utilizatorii coincid în ambele aplicații.

 

Conform indicatorilor de realizare numărul de module funcționale ale sistemului informatic rezultat va include cel puțin 10 module. Modulele obligatorii a fi incluse sunt:

 • Sistem BI
 • Server One Time Password
 • Modul Web Shops (Magazine virtuale)
 • Server de Documente
 • Sistem integrat ERP și CRM
 • API (interfață pentru programarea de aplicații)
 • Sistem integrat cu eBibliophil, aplicații producție și alte aplicații
 • Aplicații pentru telefoanele inteligente integrat cu modulele ERP și CRM și de raportare
 • Server de baze de date ce conține extensiile GIS cu posibilitatea de replicare în timp real, scalabil
 • Portal Clienți

 

Modulele mai sus specificate, cu excepția ”Sistem integrat cu eBibliophil, aplicații producție și alte aplicații” reprezintă module standard care vor fi personalizate prin implementare conform cerințelor beneficiarului.

 

Metodologia de implementare

 

Perioada maximă care poate fi ofertată pentru livrarea modulelor standard este de 150 zile de la data semnării contractului.

Perioada maximă pentru finalizarea implementării la beneficiar este de 480 de zile de la data semnării contractului.

În conformitate cu indicatorii de rezultat implementarea minim a celor 10 module specificate anterior.

În conformitate cu indicatorii de rezultat, până la data de 30 noiembrie 2015 furnizorul de servicii va asigura suportul de implementare pentru beneficiar și încă 19 (nouăsprezece) utilizatori individuali, firme și instituții care vor folosi soluția propusă cu personalizările necesare pentru îndeplinirea prezentului obiectiv.

 

Implementarea se va realiza după metodologia standard pentru implementările bazate pe Best Practices.

Etape ale procesului de implementare:

 1. Analiza a necesitaților
 2. Dezvoltarea și personalizare
 3. Implementare și testare proiect pilot
 4. Punere în funcțiune a sistemului

 

Implementarea este documentată complet, iar furnizorul va asigura documentația pentru:

 • Plan de proiect
 • Minute de întâlnire, Rapoarte săptămânale
 • Protocolul de instalare
 • Business Blueprint
 • Scenarii de Business (instrucțiuni step by step pentru operarea tranzacțiilor)
 • Specificații pentru încărcarea datelor
 • Plan de teste
 • Scenarii de testare (plan de test step by step)
 • Plan de Instruire
 • Rapoarte de suport și mentenanță
 • Alte documente (manuale, specificații tehnice, etc.)

 

Implementarea presupune și importul și exportul datelor din sau spre alte aplicații, integrarea aplicației cu alte sisteme contabile.

Pe toată perioada de implementare, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului personalul echipei de proiect, care va realiza personalizări și asigura consultanța necesară beneficiarului. Aceste persoane își vor desfășura activitatea la sediul beneficiarului sau al furnizorului, în funcție de necesitățile și cerințele beneficiarului pentru îndeplinirea tuturor aspectelor prezentate în prezentul document.

 

Instruire personal pentru utilizare aplicației informatice

Nr. Persoane instruite: 14

 

Furnizorul va instala pe serverul beneficiarului fiecare modul, însoțit de codul sursa, respectiv documentația tehnică, sau după caz un tutorial despre cum se folosește modulul respectiv.

Instruirea personalului se va face printr-un sistem de tip  e-learning, respectiv la sediul beneficiarului.

Furnizorul va crea cursuri online respectiv teste online pe care reprezentanții beneficiarului vor trebui sa le parcurgă.

Livrarea va fi considerată realizată după acceptarea procesului  verbal de către beneficiar.

 1. Alte cerințe obligatorii:
 1. Plata se va face doar după îndeplinirea tuturor cerințelor beneficiarului conform prezentei documentații.
 2. Neîndeplinirea obligațiilor furnizorului conform cererii de ofertă, precum și a ofertei tehnice și financiare furnizate duce la anularea prezentului contract și recuperarea integrală a sumelor plătite de beneficiar către acesta.
 3. S.C. Scream S.R.L. își  rezerva  dreptul  de  a  solicita  o  sesiune  demonstrativa  in  vederea  testării funcționalităților soluției informatice ofertate. S.C. Scream S.R.L.  ii  va  invita  la  sesiunea  demonstrativa  doar  pe acei  Ofertanți  care  au  îndeplinit criteriile de eligibilitate si calificare.
 4. S.C. Scream S.R.L. solicita organizarea sesiunii demonstrative la sediul sau în data de 18.04.2014 începând cu ora 14, punând la dispoziția Ofertanților sala in care se va desfășura demonstrația practica, dotata cu prize de curent electric si videoproiector. Este responsabilitatea Ofertanților  sa  se  prezinte  cu  toate  echipamentele  hardware,  de  comunicații  (conexiune Internet)  si  aplicațiile  software  necesare  susținerii  demonstrației  practice.  Sesiunea  demonstrativa  este organizata pe baza cerințelor prezentate. In timpul sesiunii demonstrative se vor efectua capturi de ecran asupra tuturor componentelor din caietul de sarcini, capturi care vor face dovada îndeplinirii cerințelor solicitate.
 5. Daca in urma organizării sesiunii demonstrative se constata neconcordante intre ce s-a ofertat si ce s-a prezentat in demonstrație, oferta se va respinge ca fiind neconforma.

 

 1. Documente care însoțesc livrarea:

 

 1. Factura, aviz de însoțire a mărfii
 2. Documentația tehnică
 3. Certificat de garanție
 4. Certificat de conformitate
 5. Proces verbal de livrare cantitativă

Proces verbal de punere în funcțiune

Servere si unitate stocare date

Valoarea estimată a investiției conform Contractul de finanțare

Denumire Produs Preț unitar – ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală – ron (fără TVA)
Server 25.864,73 3 buc 77.594,20
Unitate de stocare date 22.235,35 1 buc 22.235,35
TOTAL 99.829,55

Cerințelor minime tehnice și cantitative

3 sisteme de tip blade cu următoarele caracteristici:

 • Procesor CISC x86 six-core, la frecvență de min. 2.5GHz, min. 12 MB L3 cache pentru fiecare procesor, QPI 5.8GT/s  sau echivalent, suport pentru două procesoare,  două procesoare instalate.
 • Minim 128 GB PC3-10600 1333MHz ECC DDR3, suport pentru ChipKill, memory mirroring, sloturi de memorie scalabile până la 256GB.
 • Controller video integrat cu memorie de minimum 16MB DDR.
 • Dual Gigabit Ethernet, suport pentru failover și load balancing, suport TCP/IP Offload Engine.
 • Placă dual port 4Gbit Fibre Channel.
 • 1 x PCI-Express x8 Gen. 2.0 si 1 x PCI-Express x16 Gen. 2.0, minim 1 x USB intern.

Procesor de management integrat, capabilităţi de monitorizare a componentelor critice pe fiecare server blade local și la distanță. Suport pentru funcţii de diagnostic, reset, POST și auto-recuperare. Capabilităţi de monitorizare a tensiunii si temperaturii. Analize predictive de eroare pentru HDD, memorii, procesoare cu capabilităţi de generare de alarme când sunt depăşite pragurile de alertă pentru: discuri, memorie, procesoare pentru anunţarea administratorului de sistem de iminența defectării unei componente a sistemului. Serverul va fi livrat împreună cu aplicaţia de management realizata de producătorul echipamentului.

Fiecare server blade trebuie sa dispună de conectori redundanţi pentru alimentare electrica, semnale I/O, management.

Serverul trebuie să fie compatibil, certificat de producător și să dispună de suport pentru următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2008, SUSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise 5, VMWare vSphere.

Garanție: 3 ani on-site

Unitate de stocare date:

Conectare la data center-ul ce conține blade-urile mai sus menționate prin sistem redundant de conectare ce permite distribuirea traficului, surse redundante și cel puțin 10 hdd SATA a cate 2TB cu două plăci logice.

Pentru a ne asigura total de imparțialitate tehnologică propunem acest set de cerințe minimale hardware ce trebuie îndeplinite de ofertanți fie prin asigurarea extinderii data centerului existent la sediul firmei, fie prin furnizarea unor echipamente fără legătură directă cu echipamentele deja existente.

Criterii de atribuire a achiziției directe

Prețul este criteriul de atribuire a prezentei achiziții directe cu condiția îndeplinirii caracteristicilor tehnice.

Software asociat servere

 

Denumire Produs de achiziționat Cantitate Cod CPV
Soft asociat servere 1 buc 48621000-7

 

Sistemul software propus poate fi unul din sistemele de management mainframe pentru sisteme de operare compatibile cu servere IBM HS23.

Sistemul trebuie să poată gestiona: 3 buc HS23 cu 2 procesoare si cate 128GB RAM.

 

Valoarea maximă acceptată este de: 16.600 lei + TVA

 

UPS si Generator

 

Denumire Produs de achiziționat Cantitate Valoare totală – ron (fără TVA) Cod CPV
Sursa Interuptibila 1 buc 19.546,25 31682530-4
Generator 1 buc 16.271,57 31122000-7
TOTAL 35.817,82  

 

Caracteristici tehnice minimale. Orice notiune ce poate fi interpretata ca fiind proprietara se considera „sau echivalent”.

 

Sursă interuptibilă:

UPS  11000VA/10000W, 5U, eficiență 95% la încărcare 100%, echipat cu 8 ieșiri C19, scalabil cu un modul de baterii suplimentare, management prin port serial si USB, opțional, rețea, posibilitate de a fi echipat cu senzori de monitorizare temperatură si umiditate, 2 prize multiple cu câte 7 conectori C13 fiecare.

Dată fiind evoluția rapidă a componentelor hardware, precum și necesitatea de respectare a cerințelor specifice a furnizorilor soluțiilor software, specificațiile minimale mai sus specificate pot fi ajustate prin mărirea cerințelor.

 

Generator electric cu pornire automată:

Întrucât funcționarea producției software, nealterarea aplicațiilor software achiziționate în cadrul acestui proiect și sustenabilitatea investiției pe termen mediu și lung sunt elemente vitale pentru succesul prezentului proiect, asigurarea furnizării energiei electrice în situația în care rețeaua electrică este inactivă pentru echipamentele achiziționate în prezentul proiect precum și a echipamentelor conectate la produsele software ce fac obiectul prezentului contract, propunem achiziționarea unui generator electric ce poate acoperi necesitățile pentru sistemul blade center precum și a zece sisteme hardware cu perifericele aferente.

Cerințele minimale sunt:

Nivel de zgomot redus, carcasă insonorizantă, sistem de evacuare gaze cu atenuarea zgomotului.

Panou de control cu informații despre tensiune, amperaj și frecvență.

Limitarea fluctuațiilor curentului de ieșire, protecție la suprasarcină, putere nominală minimă 8,5 kVA, tensiune nominală 230 V, monofazat, curent nominal 36A.

Motor diesel pentru un consum redus și cost mic per kWh.

 Garanția asigurată pentru produse și perioada de mentenanță este de 36 luni, adică până la 31 decembrie 2018.

Software Productie si Instruire

Cantitatea sau scopul contractului

Denumire utilaj Preț unitar – ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală – ron (fără TVA)
Softuri (aplicaţii producţie) 53,921.51 1 buc 53,921.51
Sisteme de operare 1,024.17 20 buc 20,483.30
Instruire întreţinere sisteme virtualizare 13,449.05 1 buc 13,449.05
Instruire întreţinere aplicaţii productie 17,899.75 1 buc 17,899.75
Instruire utilizare aplicaţii producţie 13,253.60 1 buc 13,253.60
TOTAL 119,007.21

 

PROCEDURA

III.1) Procedura selectată – conform ordin 1120/2013 cu modificarile ulterioare

 

Etapa finală de licitație electronică                                             da  □        nu  þ

 1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
IV.1. Situația personală a candidatului/ofertantului
Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.

Solicitat þ            Nesolicitat 

þ Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.

(Formularul Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.)

Declarație privind evitarea conflictul de interese

Solicitat þ            Nesolicitat 

þ Declarație privind evitarea conflictul de interese

(Formularul Declarație privind evitarea conflictul de interese)

IV.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice romane þ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului /autorizație de funcționare/altele echivalente, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii ofertelor.

þ Certificat de înregistrare – copie conform cu originalul

Persoane juridice/fizice straine þ  Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
IV.3. Situaţia economico-financiară
Informatii privind situatia economico-financiara

 

Solicitat              Nesolicitat þ

Informatii privind incadrarea în liniile bugetare ale prezentului proiect

Solicitat þ             Nesolicitat 

Oferta financiară trebuie să respecte încadrările pentru fiecare linie bugetară așa cum sunt ele prezentate în prezenta documentație.
IV.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informații privind capacitatea tehnica                           Solicitat þ              Nesolicitat 
Documente care dovedesc capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului:

 

Ofertantul va completa Declarație pe propria răspundere privind capacitatea tehnică și profesională, precum și disponibilitatea personalului implicat în proiect pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnică și financiară are caracter ferm și obligatoriu.

Furnizorul își asumă obligația de a oferi servicii de garanție și update la produsele furnizate și serviciile de intruire prestate în conformitate cu modificările apărute în soluțiile software ofertate fără alte costuri indiferent de natura lor, pe o perioadă de 3 ani de la data finalizării proiectului de finanțare în baza căruia se face prezenta achiziție.

Comunicarea între furnizor și beneficiar se va face prin email la adresa office@scream.ro, sau corespondență scrisă la adresa beneficiarului.

 

 1. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei Limba de redactare a ofertelor este limba română. În cazul ofertanților străini va fi realizată o traducere autorizata a ofertelor.
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile
V.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Solicitatăþ              Nesolicitată □

Propunerea tehnică trebuie să respecte cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu al specificațiilor tehnice conținute în Caietul de sarcini, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.

Se vor urmări întocmai prevederile Caietului de sarcini astfel încât sa se asigure posibilitatea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte cerințele din caietul de  sarcini si va cuprinde o descriere detaliata, alte informații considerate semnificative in vederea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile din caietul de sarcini. Cerințele impuse in caietul de sarcini trebuie interpretate ca fiind cerințe minimale, iar pentru denumiri mărci, brevete, orice alte denumiri aparținând unei entități se consideră implicit ca acceptat termenul de echivalent.

Ofertele care nu respecta cerințele Caietului de sarcini vor fi respinse.

Propunerea tehnica va mai conține si informații referitoare la serviciile de formare profesionala a personalului.

Perioada de instruire va contiua de la finalizarea implementării, până la finalizarea contractului.

V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare þFormularul de ofertă anexat documentației

Propunerea financiara va fi exprimata in preţ in lei si echivalent euro la cursul de schimb BNR din data de: 06.11.2015.

 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

Se va prezenta prețul total in lei fără TVA, respectiv TVA-ul aferent, pentru întregul contract de furnizare.

Oferta financiara va fi însoțita de un Centralizator de preturi care va conține prețul fiecărei componente a contractului, conform prezentului document.

Propunerea financiara va fi însoțită de un formular privind Informațiile centralizate din oferta  pentru identificarea cu ușurința a criteriilor de punctare din grila de evaluare.

V.6) Modul de prezentare a ofertei

 

Ofertele se depun la sediul:   oraș Baia Mare, Str. Gh. Bilașcu, Nr. 6/2, jud. Maramureș

 

Data limită pentru depunerea ofertei este 19.11.2015, ora 12.00.

 

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însoțesc, in original.

Orice ștersătură, adăugare sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta.

 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare in acest sens.

Ofertele depuse după data si ora limita de depunere nu vor fi luate in considerare.

V.7) Data  limită de depunere a ofertelor Data limită de depunere a ofertelor 19.11.2015, ora 12.00
V.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Ofertantul poate modifica sau retrage oferta după transmitere, având grijă ca notificarea scrisă de modificare sau retragere să fie primită de SC SCREAM SRL înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

 

Nici o ofertă nu va fi modificată ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

V.9) Deschiderea ofertelor Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare

 

la Data: 19.11.2015

Ora:  12.30

 

Locul deschiderii ofertelor: oraș Baia Mare, Str. Gh. Bilașcu, nr. 6/2, jud. Maramureș

 

Condiții pentru participanții la ședința de deschidere: nu este obligatorie prezenta reprezentanților ofertanților.

In caz de prezentare aceștia vor avea asupra lor o delegație din partea firmei pe care o reprezintă si un document de identitate: buletin, CI, pașaport.

PRECIZĂRI:

            Lipsa propunerii tehnice sau a propunerii financiare sau completarea lor incompleta/incorecta va conduce la respingerea ofertantului. De asemenea, daca va fi cazul, se va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

În cazul în care ofertanții nu transmit în perioada precizată clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă și va fi respinsă.

În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezinta la clarificări, conținutul propunerii tehnice, oferta va fi considerata neconformă și va fi respinsă.

În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezinta la clarificări, conținutul propunerii financiare, oferta va fi considerata neconformă și va fi respinsă.

 1. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Prețul cel mai scăzut                                  o
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică      þ
 

Nr. crt Factori de evaluare Punctaj alocat
1. Preț total in ron maxim 51 puncte
2. Timp de intervenție la sediul beneficiarului maxim garantat 24ore/7zile pe saptamana maxim 19 puncte
3. Timp de punere în funcțiune și instruire cuantificat în zile maxim 30 puncte

 

Algoritmul de calcul este conform formulei, astfel:

Punctajtotal=Punctajul1 + Punctajul2 + Punctajul3 + Punctajul4

 

Factorul de evaluare a ofertei financiare este „Preț total sistem software in ron” şi se acordă astfel:

1.      pentru cea mai scazuta valoare, Vminim, se acorda punctaj maxim alocat

2.      pentru alta valoare, Vn, decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctaj astfel:

Pn = (Vminim / Vn) x PunctajMaxim

 

Factorul de evaluare a ofertei privind termenul de interventie este „Timp de intervenție la sediul beneficiarului maxim garantat 24ore/7zile pe saptamana” şi se acordă astfel:

a)      pentru cel mai scazut termen, Tminim, se acorda punctaj maxim alocat

b)     pentru alt termen, Tn, decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctaj astfel:

Pn = (Tminim / Tn) x PunctajMaxim

 

Factorul de evaluare a ofertei privind termenul de implementare este “Timp de punere în funcțiune module standard cuantificat in numar zile” şi se acordă astfel:

a)      pentru termenul cel mai scazut, Tmin, se acorda punctaj maxim alocat

b)      pentru alt termen, Tn, decat cea prevazuta la litera a), se acorda punctaj astfel:

Pn = (Tminim / Tn) x PunctajMaxim

 

Calculul punctajului se va face cu 2 zecimale.

 

VII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

VII.1) Ajustarea prețului contractului da            nu þ
VII.2). Garanția de bună execuție a contractului da           nu  þ

 

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

A.    Plata se va face numai după acceptarea de către beneficiar a procesului verbal de predare-primire pentru produsele și serviciile furnizate.

B.      Neîndeplinirea oricărei obligații asumate în prezentul contract atrage după sine anularea prezentului contract încheiat între părți și recuperarea integrală a sumelor plătite de către beneficiar furnizorului.

PRECIZĂRI:

Respectarea condițiilor stipulate in Caietul de Sarcini reprezintă cadrul minim obligatoriu pe baza căruia Ofertantul va elabora oferta.

Poate fi exclus din procedura de atribuire a contractului de furnizare, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare din următoarele situații:

 1. este in stare de faliment ori lichidare judiciara, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui angajament cu creditorii sau este într-o situație similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
 2. fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situațiile prevăzute la litera a);
 3. a fost condamnat in ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie profesionala;
 4. prezinta informații false sau nu prezinta informațiile solicitate de către achizitor, in legătura cu situația proprie aferenta cazurilor prevăzute la lit. a) si c).

 

Oferta va avea un caracter definitiv si obligatoriu asupra conținutului documentației pe care o alcătuiește, ea constituind baza semnării contractului cu ofertantul câștigător.

In cazul în care achizitorul nu poate încheia contractul cu ofertantul câștigător, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla într-o situație de forța majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci acesta are dreptul sa declare câștigătoare oferta clasata pe locul doi, in condițiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare.

S.C. Scream S.R.L. poate sa aducă modificări printr-un amendament asupra documentației din inițiativa proprie sau ca urmare a unui răspuns la o solicitare a unui potențial ofertant.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele prevăzute in documentele de elaborare si prezentare a ofertelor, trebuie sa se transmită sub forma de document scris, prin fax si e-mail sau posta/curier. Orice document scris trebuie înregistrat in momentul transmiterii sau al primirii.

Audit Tehnic

Organizarea și derularea prezentei achiziții se realizează prin  procedura de achiziție directă întrucât fiecare produs achiziționat se încadrează sub pragul valoric de 30.000 Euro.

Denumire Produs de achiziționat Cantitate
Servicii Audit – Tehnic 1 buc

 

Valoarea estimată a investiției conform Contractul de finanțare. Conform contractului de finanțare serviciile de audit sunt surprinse într-o singură linie bugetară, însă este vorba despre două servicii distincte, de aceea vom aloca câte jumătate pentru fiecare din cele două servicii.

Denumire Produs Preț unitar – ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală – ron (fără TVA)
Servicii Audit – Tehnic 2.165,5 1 buc 2.165,5
TOTAL 2.165,5

Audit Financiar

Achiziția de servicii pentru auditul financiar sunt obligatorii conform contract.

 

Organizarea și derularea prezentei achiziții se realizează prin  procedura de achiziție directă întrucât fiecare produs achiziționat se încadrează sub pragul valoric de 30.000 Euro.

Denumire Produs de achiziționat Cantitate
Servicii Audit – Financiar 1 buc

 

Valoarea estimată a investiției conform Contractul de finanțare. Conform contractului de finanțare serviciile de audit sunt surprinse într-o singură linie bugetară, însă este vorba despre două servicii distincte, de aceea vom aloca câte jumătate pentru fiecare din cele două servicii.

Denumire Produs Preț unitar – ron (fără TVA) Cantitate Valoare totală – ron (fără TVA)
Servicii Audit – Financiar 2.165,5 1 buc 2.165,5
TOTAL 2.165,5